Leden

Als lid kunnen toetreden zij die:

 • belangstelling voor de zangkunst hebben;
 • het doel van de vereniging onderschrijven;
 • op enigerlei wijze geassocieerd zijn met de visserij;(dit in de ruimste zin des woords)
 • geen contributieachterstand hebben bij een huidige of vorige zangvereniging;de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 • in het jaar van toetreden de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt.

Kandidaten die door het bestuur worden afgewezen, om redenen die niet staan omschreven in dit huishoudelijk reglement,zullen deze afwijzing, met redenen omkleed, per aangetekend schrijven ontvangen. 8In dit schrijven staat -indien van toepassing-tevens vermeld,hoe het kandidaatlid moet handelen, om alsnog voor het verenigingslidmaatschap in aanmerking te kunnen komen.Tegen een zodanig besluit kan het kandidaatlid gebruik maken van het recht om binnen vier weken beroep aan te tekenen doormiddel van een aangetekend schrijven aan de secretaris. De beslissing ligt dan bij de leden op een eerstvolgende repetitieavond. Tot lid van verdienste kunnen leden worden benoemd die zich voor de zangkunst in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste:

Leden van verdienste worden als zodanig voorgedragen aan en benoemd door de Algemene Ledenvergadering.Zij hebben alle rechten en plichten der leden. Aan deze predicatenkunnen door de Algemene Ledenvergadering gunsten worden verleend. De Algemene Ledenvergadering kan het verleende predicaaten/of de daaraan verbonden gunsten intrekken.

Als lid der vereniging heeft men de volgende rechten en verplichtingen:

 1. Het naleven van de Statuten, Reglementen en Besluiten van de KCZB, de vereniging en van de Algemene Ledenvergadering.
 2. Indien zich onder de leden geschillen voordoen, de vereniging betreffende, zijn de partijen verplicht deze geschillen in der minne te schikken. Komen deze partijen onderling niet tot een schikking, dan is de voorzitter gerechtigd enverplicht zijn bemiddeling te verlenen. Indien dan nog geen oplossing verkregen wordt beslist het bestuur.
 3. De leden verplichten zich de wekelijkse repetitieavondentrouw te bezoeken. Indien eenlid zich in een bepaalde periode daaraan niet houdt is het bestuur gerechtigd om inoverleg met de dirigent dit lid de deelname aan een eerstvolgend concert of uitvoering te ontzeggen.
 4. De leden hebben vrije toegang tot de repetities en de Algemene Ledenvergaderingen.
 5. De leden hebben het recht het woord te voeren en voorstellen te doen op de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben eveneens het recht problemen en/of klachten te bespreken meteen vertegenwoordiger van het bestuur.
 6. Na een lidmaatschap van drie maanden heeft het lid recht ophet in bruikleen ontvangen van:
  1. een tweedelige smoking, na bijbetaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag;
  2. een kiel
  3. een concertmap.
 7. Het lid is verplicht het in bruikleen ontvangen kostuum goed te onderhouden en bij slijtage van de kleding dit medete delen aan het bestuur.
© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.