Bestuur

  1. Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Hetb estuur is gehouden de doeleinden van de vereniging met alle gepaste en gewettigde middelen na te streven en is tegenover de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd.Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten der Algemene Ledenvergadering.Het dagelijks bestuur is belast met de leiding der dagelijkse werkzaamheden, het voert de besluiten van het bestuur uit. 12Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of indien tenminste twee bestuursleden dit verlangen.
  2. De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Hij opent en sluit de debatten en is verplicht deze te heropenen indien de meerderheid van de aanwezige leden dit verlangt. Hij tekent de notulen na goedkeuring door de vergadering en voorts alle stukken van bijzondere aard of gewicht, die van de vereniging uitgaan.De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
  3. De secretaris voert de correspondentie, tekent alle uitgaande stukken en houdt daarvan afschrift. Hij roept de leden, respectievelijk bestuursleden op tot de ledenvergadering of bestuursvergadering en zorgt voor de toezending aan de leden of bestuursleden van alle voor hen bestemde schriftelijke mededelingen van de vereniging. Hij houdt de notulen bij van alle Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de toestand vande vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Hij beheert het archief van de vereniging en houdt het ledenregister bij. Hij kan zich bij deze werkzaamheden doen bijstaan door de2esecretaris.
  4. De penningmeester houdt nauwgezet boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij beheert de gelden van devereniging, draagt zorg voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden alsmede voor de betalingen van alle door de vereniging verschuldigde gelden.Hij voert de administratie op een zodanige wijze dat daaruit altijd de rechten en verplichtingen alsmede de stand der 13contributiebetalingen onmiddellijk zijn vast testellen. Alle betalingen dienen, voor zover mogelijk, steeds tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te worden gedaan. Hij brengt op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de financiële toestand van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar.Hij is voor de onder zijn beheer staande gelden van de vereniging persoonlijk aansprakelijk. Hij kan zich bij zijn werkzaamheden doen bijstaan door de2epenningmeester.
  5. De 2epenningmeester beheert de in eigendom aan de vereniging toebehorende kostuums en kleding, draagt er zorg voor dat bij beëindigingvan het lidmaatschap de in bruikleen verstrekte kleding bij de vereniging terugkomt. Hij draagt tevens de zorg voor het reinigen of laten reinigen en eventueel repareren van deze kleding. Hij zorgt er tevens voor dat de leden die na een lidmaatschap van drie maanden recht hebben op de in art.3 lid 6 van dit reglement genoemde kleding, deze kleding in bruikleen ontvangen.
  6. De muziekcommissie (MC) beheert de in eigendom aan de vereniging toebehorende muziekbladen en draagt zorg, in overleg met de penningmeester, voor eventuele vervanging van onherstelbaar beschadigde of verloren gegane muziekbladen. De MC draagt zorg voor het verstrekken van de benodigde muziekbladen tijdens de repetities en de inname van de niet benodigde muziekbladen. De MC bestelt in overleg met de penningmeester nieuw benodigde muziekbladen.
  7. Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden dient hij het bestuur hiervan zo tijdig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen met een opzegtermijn van drie maanden.
  8. Indien het gehele bestuur tussentijds wenst af te treden is het gehouden binnen vijf weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven teneinde inde ontstane vacatures te voorzien. Het aftredende bestuur blijft in functie, totdat het nieuw gekozen bestuur zijn taak heeft aangevangen.
© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.