Vergaderingen en stemmingen

Jaarlijks wordt binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering wordt door de secretaris het jaarverslag uitgebracht en door de penningmeester rekening en verantwoording van het door hem gevoerde financiële beheer afgelegd.

De goedkeuring van deze rekening en verantwoording door deze vergadering strekt de penningmeester tot décharge(het ontheffen van een penningmeester van verdere verantwoordelijkheid van zijn beheer).

Tevens wordt het beleid van het bestuur als geheel en dat van diverse commissies aan de orde gesteld. In deze vergadering worden de bestuursleden en de commissieleden gekozen.

Het bestuur is bevoegd om de Algemene Ledenvergadering uit te schrijven zo dikwijls als het dit nodig acht met inachtneming van een termijn van acht dagen. Op een schriftelijk bij het bestuur ingediend verzoek van een aantal leden gelijk aan het aantal bestuursleden, vermeldende een opgave van de te behandelen onderwerpen en vergezeld van de noodzakelijke toelichting daarop, wordt door het bestuur binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Geeft het bestuur aan een verzoek als 15hierboven bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht tot het houden van de vergadering en kunnen tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Ledenvergadering bijeen roept. Alle leden hebben stemrecht.

De vergadering kan bij motie van orde tot een bepaalde wijze van stemmen besluiten. Indien zulks niet is geschied en niet anders is bepaald besluit de voorzitter of de stemming zalgeschieden

  1. bij acclamatie= goedkeuring door applaus
  2. mondeling op afroep
  3. schriftelijk met geslotenstembriefjes
  • De stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk, tenzij de vergadering de kandidaten bij acclamatie wenst te benoemen.
  • De stemming over de ontheffing van een persoon uit enige functie geschiedt steeds schriftelijk.
  • Een persoon wordt geacht te zijn verkozen respectievelijk een voorstel geacht te zijn aangenomen of verworpen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij anders is voorgeschreven.
  • Blanco, onleesbare of door een stemmend lid ondertekende stembriefjes zijn ongeldig.Indien op een vergadering schriftelijk gestemd dient te worden wijst de voorzitter drie personen aan die tezamen het stembureau vormen.
  • De leden van het stembureau wijzen uit hun midden een voorzitter aan.
  • De voorzitter van het stembureau maakt de uitslag der stemming bekend.
© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.