Beëindiging lidmaatschap

Met gebruikmaking van art.8 sub 5 van de statuten kan beëindiging van het lidmaatschap geschieden in een schriftelijkeopgavegericht aan de secretaris voor de eerste van enigemaand, waarna het lidmaatschap op de eerste van de daaropvolgende maand eindigt.

Opzegging of royement van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de verplichting tot:

  • het betalen van de contributie tot het einde van het boekjaar (31 december);
  • het gereinigd inleveren bij het bestuur van de door hem in bruikleen ontvangen kleding vermeld in art 3, lid 6 van dit reglement.
  • Het inleveren van de ontvangen muziekstukken.

Het lid kan geen rechten doen gelden op de door hem betaalde bedragen, genoemd in art 3, lid6 van dit reglement, daar deze bedragen worden gebruikt i.v.m. waardevermindering en reparatie van bruikleenkleding.

Het lidmaatschap van de vereniging kan een lid ontnomen worden volgens het gestelde in art 8 sub 3 en 4 van de statuten.

Het bestuur moet binnen een week nadat het heeft besloten een lid het verenigingslidmaatschap te ontnemen, de betrokkene per schrijven daarvan kennis te geven onder vermelding van de reden(en)waarom dit besluit is genomen.

Tegen een zodanig besluit staat beroep open.

Het betrokken lid dient, wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn recht op beroep,de secretaris hiervan 11binnen één maand per aangetekend schrijven in te lichten. Dit beroep wordt dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering behandeld waarvoor het betrokken lid wordt uitgenodigd.Hangende het beroep,worden alle rechten en plichten van het betrokken lid tegenover de KCZBen de vereniging geschorst.

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.